logo

Služby

Podvojné účtovníctvo – vedenie účtovníctva:

 • Podvojné účtovníctvo v zmysle zákona
 • Spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov o ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • Evidencia DPH, spracovanie daňového priznania, podanie

spracovanie a podanie súhrnného výkazu a kontrolného výkazu k DPH

 • Vedenie účtovnej evidencie vystavených a prijatých faktúr
 • Ročná účtovná závierka a prílohy
 • Daňové priznanie – vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb vrátane príloh (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)
 • Komunikácia s daňovým úradom cez elektronickú podateľňu

 

Jednoduché účtovníctvo – vedenie účtovníctva:

 • Jednoduché účtovníctvo
 • Spracovanie účtovných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenie z daňového hľadiska
 • Evidencia DPH, spracovanie daňového priznania, podanie

spracovanie a podanie súhrnného výkazu a kontrolného výkazu k DPH

Vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov

 • Ročná účtovná uzávierka a prílohy
 • Daňové priznanie – vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb vrátane príloh   (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch )
 • Komunikácia s daňovým úradom cez elektronickú podateľňu

 

Vedenie mzdovej a personálnej agendy:

  • Výpočet miezd
  • Prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotnej poisťovne
  • Vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Sociálnej a zdravotnej poisťovni
  • Vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na Daňový úrad
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo Potvrdenie o zrazených preddavkoch
  • Pracovné zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti
  • Mzdové list
  • Evidenčné listy dôchodkového poistenia
  • Zápočtové listy

Spracovanie osobných údajov v zmysle zákona je samozrejmosťou

Evidencia majetku – vedenie účtovníctva:

 • Spracovanie pokladničných dokladov, pokladničnej knihy (v tuzemskej a zahraničnej mene)
 • Evidencia dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku – zatriedenie majetku do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov, porovnanie rovnomerných a zrýchlených odpisov na daňovú prognózu spoločnosti
 • Evidencia krátkodobého hmotného majetku

 

Ekonomické poradenstvo - v rámci vedenia účtovníctva Vám ponúkame i ekonomické poradenstvo