logo

Cenník

Počet položiek/mesačne
Od  1 do 50
Od 51 do 150
Od 151 do 250
Od 251 do 400
Od 401 vyššie
Jednoduché účtovníctvo
35 € mesačne
0,65 €
0,60 €
0,55 €
0,50 €
Podvojné účtovníctvo
49 € mesačne
0,87 €
0,80 €
0,75 €
0,70 €

Mzdová evidencia a spracovanie miezd
Mesačné spracovanie mzdy / 1 zamestnanec
Spracovanie mesačného výkazu + príloha / do 20 zamestnancov
Registrácia do poisťovne / 1 zamestnanec
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
Ceny
8,30 €
8,30 €
10 €
12,60 €
12,60 €

Daňové priznanie
Daňové priznanie DPH
Súhrnný výkaz DPH
Mesačný Prehľad za zamestnancov
Ročné Hlásenie za zamestnancov
Daň z príjmu FO
Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Daň z príjmu PO, Poznámky účtovnej závierky
Výkaz ziskov a strát, Súvaha  
Ceny
16,- €
15,- €
15,- €
66,- €
66,- €
33,- €
100,- €
66,- €

Ceny za spracovanie účtovníctva:  nie sme platcami DPH

Pre bližšie informácie ohľadom cien za naše služby nás prosím kontanktujte na e-mail sslavuska@gmail.com